Algemene voorwaarden en privacy

Inschrijving en praktische informatie

Inschrijven kan alleen via de website van VU Helmond. Als je niet in de mogelijkheid bent om via internet in te schrijven, dan kun je langskomen op onze infoavond.

Tijdens de info avond op 6 september 2024 (wijkhuis Westwijzer, 19.00-21.00u) is het mogelijk om persoonlijk in te schrijven bij een medewerker van de VUH.

Op deze avond zijn zijn medewerkers én talendocenten aanwezig die je meer informatie kunnen geven over de cursussen en je kunnen helpen bij het kiezen van de juiste cursus of instroom niveau.
Locatie : Wijkhuis Westwijzer, Cortenbachstraat 70 Helmond

Na inschrijving ontvang je:

  • een ontvangstbevestiging (dit is nog geen bewijs van inschrijving)
  • na verwerking door de administratie ontvang je binnen een week bericht van inschrijving.

Inschrijving is geen garantie voor plaatsing. Alle inschrijvingen vinden plaats op volgorde van binnenkomst. 
Onvolledig ingevulde inschrijfformulieren kunnen niet worden verwerkt.
Je emailadres kan worden gebruikt om je te attenderen op wijzigingen, uitval van lessen en op nieuwe activiteiten. Ook sturen wij maandelijks een nieuwsbrief, tenzij je aangeeft hier geen prijs op te stellen.
Zodra je bent geplaatst krijg je hiervan een bevestiging.

Betalingen

Betaling vindt plaats door eenmalige machtiging: indien je inschrijft via de website vuhelmond.nl machtig je ons om het verschuldigde cursusgeld in een keer van het door je opgegeven rekeningnummer te laten afschrijven. Indien gewenst kun je gebruik maken van de mogelijkheid om in twee termijnen te betalen. Betaling in termijnen is alleen mogelijk bij activiteiten waarvan de cursusprijs minimaal € 100,00 euro bedraagt. De afschrijving van het gehele cursusgeld dan wel van de eerste termijn, vindt plaats uiterlijk één week na aanvang van de activiteit. De volgende termijnafschrijving gebeurt een maand later. Het cursusgeld wordt alléén afgeschreven als de cursus doorgaat.

Indien betaling achterwege blijft of incasso onmogelijk is of gestorneerd wordt, ontvang je een aanmaningsbrief waarbij het verschuldigde cursusgeld, te betalen binnen acht dagen na dagtekening, is verhoogd met € 12,50 administratiekosten. Blijft betaling hierna alsnog achterwege, dan wordt de vordering overgedragen aan een incassobureau. Wanneer er sprake is van een termijnbetaling dan wordt de gehele vordering overgedragen. Daarbij worden incassokosten à 15%, alsmede wettelijke rente verhoogd met een opslag van 2%, e.e.a. vermeerderd met btw, extra in rekening gebracht.
Het niet betalen van het cursusgeld houdt vanzelfsprekend in dat je geen toegang hebt tot de betreffende cursus.

Cursusplaats

De meeste cursussen en workshops worden gegeven in wijkgebouw "de Westwijzer", Cortenbachstraat 70 Helmond, maar niet allemaal. Kijk bij de informatie over de cursus goed naar de cursuslocatie. Helaas zijn niet alle leslokalen in de diverse gebouwen toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Wanneer dit voor jou van belang is, verzoeken wij je - voorafgaand aan je inschrijving - met de administratie van de Volksuniversiteit contact op te nemen voor nadere informatie. Wij kunnen dan eventueel samen met jou naar een oplossing zoeken.

Doorgaan van cursussen

Wij bevestigen het doorgaan van een cursus zodra er voldoende deelnemers zijn. Wij wachten uiteraard zo lang mogelijk met het annuleren van een cursus. Je kunt altijd telefonisch informeren naar het al dan niet doorgaan van een cursus. 
Volksuniversiteit Helmond behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende inschrijvingen een cursus te annuleren. De ingeschreven deelnemers ontvangen hierover uiterlijk vijf dagen voor aanvang van de cursus bericht. Uiteraard maken we dan geen gebruik van je machtiging. 

Volksuniversiteit Helmond kan zich genoodzaakt zien de cursus door een andere docent te laten geven dan in de programmagids staat vermeld. 

Volksuniversiteit Helmond streeft er naar bij vervolgcursussen, om dag, tijdstip en docent gelijk te houden aan het voorgaande seizoen. Om praktische redenen is dit helaas niet altijd mogelijk. Het kan daardoor voorkomen dat wij genoodzaakt zijn om groepen samen te voegen. Dit gebeurt uitsluitend na overleg met de docent. Betrokken deelnemers krijgen hiervan tijdig bericht.

Je kunt jouw inschrijving voor een cursus, rondleiding of workshop tot veertien dagen voor aanvang kosteloos annuleren (uitsluitend via email, info@vuhelmond.nl). Daarna ben je het volledige cursusgeld verschuldigd. Verzuim van lessen geeft geen recht op (gedeeltelijke) terugbetaling van het cursusgeld.

Cursusboeken en cursusmateriaal

Kosten voor de aanschaf van cursusboeken en materiaalkosten zijn, tenzij anders vermeld, niet in het cursusbedrag opgenomen. Aanvullend lesmateriaal dient rechtstreeks met de docent verrekend te worden. 
Het is verstandig om de boeken en materialen pas aan te schaffen, nadat vast staat dat de cursus doorgaat.

Ziekte en verhindering

Als je door omstandigheden een les niet kunt volgen, verzoeken we je ons hiervan zo spoedig mogelijk  op de hoogte te stellen. Dat kan tijdens de openingstijden van de administratie op telefoonnummer 0492 532 729 of per e-mail : info@vuhelmond.nl. Wij geven dit dan door aan de docent.

De administratie is telefonisch bereikbaar op maandag van 13.00 tot 15.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur, niet tijdens schoolvakanties en feestdagen.

Wanneer een les niet doorgaat vanwege ziekte of verhindering van de docent, krijg je daarvan telefonisch, schriftelijk of per e-mail bericht. Wij doen er uiteraard alles aan om de lessen normaal doorgang te laten vinden.

Aansprakelijkheid

De Stichting Volksuniversiteit is niet aansprakelijk voor schade aan, dan wel diefstal of vermissing van persoonlijke eigendommen tijdens de door haar georganiseerde cursussen, workshops en lezingen. Alle genoemde prijzen en data zijn onder voorbehoud van  foutieve vermeldingen en eventueel noodzakelijke aanpassingen.

Klachtenprocedure

De Volksuniversiteit kent een klachtenprocedure. Heb je een klacht met betrekking tot de gang van zaken, de cursus, de docent of de Volksuniversiteit zelf en ben je van mening dat (het bestuur van) de Volksuniversiteit daarvan op de hoogte moet zijn, dan verzoeken wij dit per brief of email schriftelijk aan ons te mee te delen met vermelding van naam, adres en telefoonnummer.

Het bestuur van de Volksuniversiteit zal een klacht behandelen en je schriftelijk van haar bevindingen op de hoogte stellen. Desgewenst kunt je jouw klacht mondeling toelichten.

Telefonische en anonieme klachten worden ter kennisgeving aangenomen, maar zullen niet in behandeling worden genomen. 
Je kunt je brief richten aan de secretaris van de Volksuniversiteit, Cortenbachstraat 70, 5707 TJ Helmond.

Uitsluiting van de les 

Het bestuur kan besluiten een cursist de toegang tot lessen te ontzeggen, bijvoorbeeld bij een niet tijdige betaling of bij wangedrag. De verplichting tot betaling van het cursusgeld blijft dan onverminderd bestaan.