Bestellijst

Geen bestellingen

Algemene voorwaarden en privacyregelement

Inschrijving en praktische informatie

Alle inschrijvingen vinden plaats via de website of de administratie van de VU Helmond.

U kunt zich inschrijven :

  • via deze website
  • of door een inschrijfformulier volledig in te vullen, te ondertekenen en af te geven op, of voldoende gefrankeerd te versturen naar: Volksuniversiteit Helmond  (formulier verkrijgbaar bij de administratie of in het programmaboekje)

Daarnaast is er gelegenheid om in te schrijven tijdens de cursusmarkt die zal worden gehouden op zaterdag  2 September 2017 van 10.00 uur tot 15.00 uur op de weekmarkt in Helmond. Medewerkers van de Volksuniversiteit zullen aanwezig zijn om u verder te informeren over de cursussen die u interessant vindt.
Bovendien zal er op vrijdagavond 1 september 2017 van 19.00 uur tot 21.00 uur gelegenheid zijn om extra informatie te vragen over en in te schrijven voor de talencursussen in het gebouw van de Volksuniversiteit aan  deBraakse Bosdijk 4.

Na inschrijving ontvangt u:

  • een ontvangstbevestiging (dit is nog geen bewijs van inschrijving)
  • na verwerking door de administratie ontvangt u binnen een week bericht van inschrijving.

Inschrijving is geen garantie voor plaatsing. Alle inschrijvingen vinden plaats op volgorde van binnenkomst. 
Onvolledig ingevulde inschrijfformulieren kunnen niet worden verwerkt.
Uw emailadres kan worden gebruikt om u te attenderen op wijzigingen, uitval van lessen en op nieuwe activiteiten. Ook sturen wij u maandelijks een nieuwsbrief, tenzij u aangeeft geen prijs te stellen op het ontvangen van de nieuwsbrief.
Inschrijving is geen garantie voor plaatsing. Alle inschrijvingen vinden plaats in volgorde van binnenkomst. Zodra u bent geplaatst stuurt de Volksuniversiteit u een bewijs van plaatsing.

Betalingen

Betaling dient plaats te vinden vóór aanvang van de activiteit en is op de volgende manieren mogelijk:

  • door eenmalige machtiging: indien u inschrijft via de website vuhelmond.nl machtigt u ons om het verschuldigde cursusgeld in een keer van het door u opgegeven rekeningnummer te laten afschrijven. Als u dat wenst kunt u gebruik maken van de mogelijkheid om in twee termijnen te betalen. Betaling in termijnen is alleen mogelijk bij activiteiten waarvan de cursusprijs minimaal € 90,00 euro bedraagt. De afschrijving van het gehele cursusgeld dan wel van de eerste termijn, vindt plaats uiterlijk één week na aanvang van de activiteit. De volgende termijnafschrijving vindt plaats aan het einde van de maand na aanvang van de cursus. Het cursusgeld wordt alleen afgeschreven als de cursus doorgaat.

  • Door contante betaling: bij inschrijving op de administratie van Volksuniversiteit Helmond aan de Dijksestraat 142 te Helmond op maandag van 13.00 – 15.00 uur en dinsdag t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur.

Indien betaling achterwege blijft, ontvangt u een aanmaningsbrief waarbij het verschuldigde cursusgeld, te betalen binnen acht dagen na dagtekening, is verhoogd met € 12,50 administratiekosten. Blijft betaling hierna alsnog achterwege, dan wordt de vordering overgedragen aan een incassobureau. Wanneer er sprake is van een termijnbetaling dan wordt de gehele vordering overgedragen. Daarbij worden incassokosten à 15%, alsmede wettelijke rente verhoogd met een opslag van 2%, e.e.a. vermeerderd met btw, extra in rekening gebracht.
Het niet betalen van het cursusgeld houdt vanzelfsprekend in dat u geen toegang heeft tot de betreffende cursus.

Cursusplaats

De meeste cursussen en workshops worden gegeven in het gebouw van de Volksuniversiteit aan de Braakse Bosdijk 4 te Helmond, maar niet allemaal. Kijk bij de informatie over de cursus goed naar de cursuslocatie. Helaas zijn niet alle leslokalen in de diverse gebouwen toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Wanneer dit voor u van belang is, verzoeken wij u - voordat u zich inschrijft - met de administratie van de Volksuniversiteit contact op te nemen voor nadere informatie. Wij kunnen dan eventueel samen met u naar een oplossing zoeken.

Doorgaan van cursussen

Wij bevestigen het doorgaan van een cursus zodra er voldoende deelnemers zijn. Wij wachten uiteraard zo lang mogelijk met het annuleren van een cursus. U kunt altijd telefonisch informeren naar het al dan niet doorgaan van een cursus. 
Volksuniversiteit Helmond behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende inschrijvingen een cursus te annuleren. De ingeschreven deelnemers ontvangen hierover uiterlijk vijf dagen voor aanvang van de cursus bericht. Uiteraard maken we dan geen gebruik van uw machtiging. 

Volksuniversiteit Helmond kan zich genoodzaakt zien de cursus door een andere docent te laten geven dan in de programmagids staat vermeld. 

Volksuniversiteit Helmond streeft ernaar bij vervolgcursussen dag, tijdstip en docent gelijk te houden aan het voorgaande seizoen. Om praktische redenen is dit helaas niet altijd mogelijk. Het kan daardoor voorkomen dat wij genoodzaakt zijn om groepen op een hoger niveau na één of meer seizoenen samen te voegen. Dit gebeurt uitsluitend na overleg met de docent. Betrokken deelnemers krijgen hiervan tijdig bericht.

U kunt uw inschrijving voor een cursus tot veertien dagen voor aanvang kosteloos annuleren (uitsluitend schriftelijk). Daarna bent u het volledige cursusgeld verschuldigd. Verzuim van lessen geeft geen recht op (gedeeltelijke) terugbetaling van het cursusgeld.

Cursusboeken en cursusmateriaal

Kosten voor de aanschaf van cursusboeken en materiaalkosten zijn, tenzij anders vermeld, niet in het cursusbedrag opgenomen. Aanvullend lesmateriaal dient rechtstreeks met de docent verrekend te worden. 
Het is verstandig om de boeken en materialen pas aan te schaffen, nadat vast staat dat de cursus doorgaat.

Ziekte en verhindering

Als u door omstandigheden een les niet kunt volgen, verzoeken we u ons hiervan zo spoedig mogelijk  op de hoogte te stellen. Dat kan tijdens de openingstijden van de administratie op telefoonnummer 0492 532 729 of per e-mail : info@vuhelmond.nl. Wij geven dit dan door aan de docent. 

De administratie is bereikbaar op maandag van 13.00 tot 15.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur.

Wanneer een les niet doorgaat vanwege ziekte of verhindering van de docent, krijgt u daarvan telefonisch, schriftelijk of per e-mail bericht. Wij doen er uiteraard alles aan om de lessen normaal doorgang te laten vinden.

Aansprakelijkheid

De Stichting Volksuniversiteit is niet aansprakelijk voor schade aan, dan wel diefstal of vermissing van persoonlijke eigendommen tijdens de door haar georganiseerde cursussen, workshops en lezingen. Alle in deze gids genoemde prijzen en data zijn onder voorbehoud van  foutieve vermeldingen en eventueel noodzakelijke aanpassingen.

Klachtenprocedure

De Volksuniversiteit kent een klachtenprocedure. Hebt u een klacht met betrekking tot de gang van zaken, de cursus, de docent of de Volksuniversiteit zelf en bent u van mening dat (het bestuur van) de Volksuniversiteit daarvan op de hoogte moet zijn, dan verzoeken wij u dit per brief schriftelijk aan ons te mee te delen met vermelding van uw naam en adres.

Het bestuur van de Volksuniversiteit zal uw klacht behandelen en u schriftelijk van haar bevindingen op de hoogte stellen. Desgewenst kunt u uw klacht mondeling toelichten.

Telefonische en anonieme klachten worden ter kennisgeving aangenomen, maar zullen niet in behandeling worden genomen. 
U kunt uw brief richten aan de secretaris van de Volksuniversiteit, Braakse Bosdijk 4, 5703 HZ Helmond.

Uitsluiting van de les 

Het bestuur kan besluiten een cursist de toegang tot lessen te ontzeggen, bijvoorbeeld bij een niet tijdige betaling of bij wangedrag. De verplichting tot betaling van het cursusgeld blijft dan onverminderd bestaan.


PRIVACYREGLEMENT van de STICHTING VOLKSUNIVERSITEIT HELMOND

ingevolge de Algemene Verordening Gegevensbescherming, vastgesteld in de bestuursvergadering van 19 april 2018.

Artikel 1:     Begrippen
In deze regeling wordt verstaan onder:
a.    Volksuniversiteit: de Stichting Volksuniversiteit Helmond;
b.     bestuur: het bestuur van de Volksuniversiteit;
c.    het bestand: de verzameling van persoonsgegevens die betrekking heeft op de  categorieën personen die genoemd zijn in artikel 3 van deze regeling;
d.    persoonsdossier:  het geheel van (schriftelijk) vastgelegde informatie met betrekking tot een persoon die deel uitmaakt van een van de categorieën genoemd in artikel 3 van deze regeling. De dossiers kunnen bestaan zowel uit een fysiek als een elektronisch gedeelte;
e.    de betrokkene: degene van wie persoonsgegevens in het bestand zijn opgenomen;
f.    persoonsgegeven: gegeven dat herleidbaar is tot een individuele natuurlijke persoon;
g.    derde: een ieder die niet behoort tot de organisatie van de verantwoordelijke, met uitzondering van de betrokkene;

Artikel 2:    Doelstelling van het bestand
Het bestand beoogt al die gegevens, die noodzakelijk zijn om cursisten in te schrijven voor een cursus aan de Volksuniversiteit, te verzamelen en beschikbaar te maken voor gebruik door de administratie van de Volksuniversiteit. Het bestand dient mede om cursisten te informeren over hun cursus/lessen en de overige cursusactiviteiten van de Volksuniversiteit .
 
Artikel 3:    Categorieën personen, opgenomen in het bestand
Het bestand bevat uitsluitend gegevens over cursisten, oud-cursisten, docenten en personen/bedrijven die hebben aangegeven dat zij geïnteresseerd zijn in het cursusaanbod van de Volksuniversiteit.

Artikel 4:     Opgenomen gegevens en de wijze van verkrijgen
1.    Het bestand omvat voor de personen genoemd in artikel 3 de gegevens, zoals vermeld in bijlage I, die bij deze regeling is gevoegd.
2.    De persoonsgegevens worden verkregen door verstrekking door de betrokkene (of na machtiging door betrokkene) bij inschrijving op een cursus, lezing of andere activiteit van  de Volksuniversiteit
3.    De in het eerste lid bedoelde bijlage vormt onderdeel van deze regeling.

Artikel 5:     Verantwoordelijkheid
1.    Het bestuur  is verantwoordelijk voor het beheer, de ontwikkeling en de toepassing van het bestand, e.e.a. overeenkomstig het in deze regeling bepaalde.
2.    Het bestuur ziet toe op de naleving van de uitvoeringsregels.
3.    Het bestuur draagt zorg voor de nodige voorzieningen van technische en organisa¬torische aard ter beveiliging van het bestand, tegen verlies of aantasting van de gegevens en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking daarvan.

Artikel 6:     Functioneren van het bestand
1.    Het bestand wordt uitsluitend in opdracht van het bestuur van de Volksuniversiteit en de door deze aangewezen medewerkers gebruikt.
2.    De in het bestand opgenomen gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van de in
artikel 2 van deze regeling omschreven doelstelling.

Artikel 7:     Toegang tot het bestand
1.    Toegang tot het bestand hebben uitsluitend en slechts binnen het kader van de hun opgedragen werkzaamheden:
-    het bestuur;
-    de stafmedewerkers;
-    de administratief medewerkers;
-    conciërges;
-    de systeembeheerder.
2.    Toegang tot het bestand kan uitsluitend worden verkregen door middel van de persoonlijk toegekende toegang codes aan de in dit artikel bij 1. genoemde personen.  
3.    Aan deze toegang codes zijn specifieke rechten gekoppeld inzake het verwerken, wijzigen,  verwijderen, raadplegen/inzien van de opgeslagen gegevens.
4.    Een docent krijgt functioneel toegang tot enkele  persoonsgegevens van de deelnemers aan de door hem/haar gegeven lesactiviteit te weten:  naam, telefoonnummer en/of emailadres om hen te kunnen informeren over zaken betreffende de onderhavige lesactiviteit.

Artikel 8:     Verstrekking van gegevens aan derden
1.    Uit het bestand worden geen gegevens aan derden verstrekt, tenzij:
-        dit wordt vereist ingevolge een wettelijk voorschrift;
-        dit geschiedt met toestemming van de betrokkene;
-        instanties met een publiekrechtelijke taak daarom verzoeken.
2.    De verstrekking van gegevens blijft achterwege voor zover uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift geheimhouding geboden is.

Artikel 9:     Bewaring en vernietiging van de gegevens.
Indien er gedurende zeven jaar geen contact tussen de betrokkene en Volksuniversiteit is geweest, worden de persoonsgegevens vernietigd.  Aan de persoonsgegevens zijn financiële inschrijvingsgegevens gekoppeld . De Volksuniversiteit dient financiële gegevens  ingevolge wettelijke belastingbepalingen gedurende een periode van 7 jaar te bewaren.

Artikel 10:     Recht op inzage, correctie en afschrift.
1.    De betrokkene of zijn gemachtigde kan zich tot de Volksuniversiteit wenden met het verzoek om inzage in de geregistreerde gegevens.
2.    De Volksuniversiteit geeft binnen 4 weken na indiening van het verzoek inzage.
3.    De betrokkene (of zijn gemachtigde) krijgt inzage in het bestand voor zover het  de gegevens betreft die op de betrokkene betrekking hebben. Desgewenst wordt hem een afschrift van de door hem gevraagde gegevens ter beschikking gesteld.
4.    Inzage wordt slechts verleend en afschriften worden slechts verstrekt na een aan het bestuur gericht verzoek.
5.    De Volksuniversiteit eist dat de identiteit  van de verzoeker en of een eventuele
gemachtigde door medewerkers van de Volksuniversiteit onomstotelijk kan worden  vastgesteld.
6.    Een afwijzende beslissing wordt met redenen omkleed.

Artikel 11:     Correctierecht
1.    De betrokkene (of zijn gemachtigde, wanneer deze een nadrukkelijk verzoek van de betrokkene kan tonen) heeft het recht om verbetering, aanvulling  of afscherming te vragen van de gegevens die over de betrokkene zijn opgenomen in het bestand, indien hij/zij van oordeel is dat de opgenomen gegevens onjuist of onvolledig zijn of, gezien de doelstelling van het bestand niet ter zake doende, dan wel in strijd met deze regeling zijn opgenomen.
2.    Een verzoek tot verwijdering kan slechts worden geëffectueerd met in achtneming van het bepaalde bij artikel  9.
3.    Het verzoek tot correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming van persoonsgegevens wordt schriftelijk ingediend bij het bestuur van de Volksuniversiteit.
Het verzoek bevat de aan te brengen wijzigingen.
4.    De beslissing van het bestuur op het verzoek wordt verzoeker binnen 4 weken na ontvangst van het verzoek medegedeeld.
5.    De Volksuniversiteit draagt er zorg voor dat een beslissing tot verbetering, aanvulling of verwijdering of afscherming zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd.
6.    Een afwijzende beslissing is met redenen omkleed.

Artikel 12: Beroep
1.    Indien de Volksuniversiteit weigert aan een verzoek om inzicht, inzage, afschrift, afscherming of correctie te voldoen, kan de verzoeker op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, zich wenden tot de arrondissementsrechtbank te   ‘s-Hertogenbosch met het schriftelijk verzoek de Volksuniversiteit te bevelen alsnog aan dat verzoek te voldoen.
2.    Het verzoekschrift moet worden ingediend binnen 6 weken nadat de afwijzende beslissing van de verantwoordelijke is ontvangen.  Indien de verantwoordelijke niet binnen de in artikelen 10 en 11 gestelde termijnen heeft geantwoord, moet het verzoekschrift worden ingediend binnen 6 weken na die termijnen.
3.    De verzoeker kan zich ook binnen de in het tweede lid gestelde termijn tot de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl)  wenden met het verzoek te bemiddelen of te adviseren in zijn geschil met de verantwoordelijke. In dat geval kan het verzoekschrift als bedoeld in het eerste lid, nog worden ingediend nadat de verzoeker van de Autoriteit Persoonsgegevens het bericht heeft ontvangen dat zij de behandeling van de zaak heeft gestaakt, doch uiterlijk tot twee maanden na dat tijdstip.

BIJLAGE 1: welke gegevens worden vastgelegd over de in artikel 3 bedoelde personen .

Het bestand omvat over de in artikel 3 bedoelde personen de volgende gegevens:
•    achternaam, voorletters
•    adres, postcode*
•    woonplaats*
•    telefoon nummers overdag, avond, mobiel**
•    geslacht*
•    e-mail adres
•    geboortedatum * : inschrijving op activiteiten van de Volksuniversiteit s in beginsel mogelijk voor personen van 18 jaar en ouder.  
•    BSN – het burgerservice nummer wordt geregistreerd in geval de cursist ten behoeve van de cursussen NT2 gebruik maakt van de leenmogelijkheid bij DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs);
•    BSN – het burgerservice nummer van docenten wordt geregistreerd i.v.m. de jaarlijkse opgave IB47 aan de belastingdienst
•    Nationaliteit – idem als bij BSN en in geval de subsidievoorwaarden van de gemeente dit vereist.
•    IBAN – t.b.v. automatische incasso cursus- lesgelden en/of restitutie (teveel) betaald cursus- of lesgeld.
•    de door de betrokkene gevolgde cursussen cq cursushistorie


*Gegevens over woonplaats, postcode, leeftijd en geslacht worden door ons geanonimiseerd verwerkt ten behoeve van statistische gegevens omtrent: wie zijn onze cursisten en waar komen ze vandaan.
** telefoon en/of email-gegevens zijn nodig om cursisten tijdig te kunnen informeren in geval van ziekte van de docent en andere leswijzigingen.