Bestellijst

Geen bestellingen

Algemene info inschrijvingen

Inschrijving en praktische informatie

Alle inschrijvingen vinden plaats via de website of de administratie van de VU Helmond.

U kunt zich inschrijven :

  • via deze website
  • of door een inschrijfformulier volledig in te vullen, te ondertekenen en af te geven op, of voldoende gefrankeerd te versturen naar: Volksuniversiteit Helmond  (formulier verkrijgbaar bij de administratie of in het programmaboekje)

Daarnaast is er gelegenheid om in te schrijven tijdens de cursusmarkt die zal worden gehouden op zaterdag  31 augustus 2019 van 10.00 uur tot 15.00 uur op de weekmarkt in Helmond. Medewerkers van de Volksuniversiteit zullen aanwezig zijn om u verder te informeren over de cursussen die u interessant vindt.
Bovendien zal er op vrijdagavond 6 september 2019 van 19.00 uur tot 21.00 uur gelegenheid zijn om extra informatie te vragen over en in te schrijven voor de talencursussen in het gebouw van de Volksuniversiteit aan  deBraakse Bosdijk 4.

Na inschrijving ontvangt u:

  • een ontvangstbevestiging (dit is nog geen bewijs van inschrijving)
  • na verwerking door de administratie ontvangt u binnen een week bericht van inschrijving.

Inschrijving is geen garantie voor plaatsing. Alle inschrijvingen vinden plaats op volgorde van binnenkomst. 
Onvolledig ingevulde inschrijfformulieren kunnen niet worden verwerkt.
Uw emailadres kan worden gebruikt om u te attenderen op wijzigingen, uitval van lessen en op nieuwe activiteiten. Ook sturen wij u maandelijks een nieuwsbrief, tenzij u aangeeft geen prijs te stellen op het ontvangen van de nieuwsbrief.
Inschrijving is geen garantie voor plaatsing. Alle inschrijvingen vinden plaats in volgorde van binnenkomst. Zodra u bent geplaatst stuurt de Volksuniversiteit u een bewijs van plaatsing.

Betalingen

Betaling dient plaats te vinden vóór aanvang van de activiteit en is op de volgende manieren mogelijk:

  • door eenmalige machtiging: indien u inschrijft via de website vuhelmond.nl machtigt u ons om het verschuldigde cursusgeld in een keer van het door u opgegeven rekeningnummer te laten afschrijven. Als u dat wenst kunt u gebruik maken van de mogelijkheid om in twee termijnen te betalen. Betaling in termijnen is alleen mogelijk bij activiteiten waarvan de cursusprijs minimaal € 89,00 euro bedraagt. De afschrijving van het gehele cursusgeld dan wel van de eerste termijn, vindt plaats uiterlijk één week na aanvang van de activiteit. De volgende termijnafschrijving vindt plaats aan het einde van de maand na aanvang van de cursus. Het cursusgeld wordt alleen afgeschreven als de cursus doorgaat.

  • Door contante, gepaste betaling, bij inschrijving, op de administratie van Volksuniversiteit Helmond aan de Dijksestraat 142 te Helmond op maandag van 13.00 – 15.00 uur en dinsdag t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur.
     

Indien betaling achterwege blijft, ontvangt u een aanmaningsbrief waarbij het verschuldigde cursusgeld, te betalen binnen acht dagen na dagtekening, is verhoogd met € 12,50 administratiekosten. Blijft betaling hierna alsnog achterwege, dan wordt de vordering overgedragen aan een incassobureau. Wanneer er sprake is van een termijnbetaling dan wordt de gehele vordering overgedragen. Daarbij worden incassokosten à 15%, alsmede wettelijke rente verhoogd met een opslag van 2%, e.e.a. vermeerderd met btw, extra in rekening gebracht.
Het niet betalen van het cursusgeld houdt vanzelfsprekend in dat u geen toegang heeft tot de betreffende cursus.

Cursusplaats

De meeste cursussen en workshops worden gegeven in het gebouw van de Volksuniversiteit aan de Braakse Bosdijk 4 te Helmond, maar niet allemaal. Kijk bij de informatie over de cursus goed naar de cursuslocatie. Helaas zijn niet alle leslokalen in de diverse gebouwen toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Wanneer dit voor u van belang is, verzoeken wij u - voordat u zich inschrijft - met de administratie van de Volksuniversiteit contact op te nemen voor nadere informatie. Wij kunnen dan eventueel samen met u naar een oplossing zoeken.

Doorgaan van cursussen

Wij bevestigen het doorgaan van een cursus zodra er voldoende deelnemers zijn. Wij wachten uiteraard zo lang mogelijk met het annuleren van een cursus. U kunt altijd telefonisch informeren naar het al dan niet doorgaan van een cursus. 
Volksuniversiteit Helmond behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende inschrijvingen een cursus te annuleren. De ingeschreven deelnemers ontvangen hierover uiterlijk vijf dagen voor aanvang van de cursus bericht. Uiteraard maken we dan geen gebruik van uw machtiging. 

Volksuniversiteit Helmond kan zich genoodzaakt zien de cursus door een andere docent te laten geven dan in de programmagids staat vermeld. 

Volksuniversiteit Helmond streeft er naar bij vervolgcursussen dag, tijdstip en docent gelijk te houden aan het voorgaande seizoen. Om praktische redenen is dit helaas niet altijd mogelijk. Het kan daardoor voorkomen dat wij genoodzaakt zijn om groepen op een hoger niveau na één of meer seizoenen samen te voegen. Dit gebeurt uitsluitend na overleg met de docent. Betrokken deelnemers krijgen hiervan tijdig bericht.

U kunt uw inschrijving voor een cursus, rondleiding of workshop tot veertien dagen voor aanvang kosteloos annuleren (uitsluitend schriftelijk). Daarna bent u het volledige cursusgeld verschuldigd. Verzuim van lessen geeft geen recht op (gedeeltelijke) terugbetaling van het cursusgeld.

Cursusboeken en cursusmateriaal

Kosten voor de aanschaf van cursusboeken en materiaalkosten zijn, tenzij anders vermeld, niet in het cursusbedrag opgenomen. Aanvullend lesmateriaal dient rechtstreeks met de docent verrekend te worden. 
Het is verstandig om de boeken en materialen pas aan te schaffen, nadat vast staat dat de cursus doorgaat.

Ziekte en verhindering

Als u door omstandigheden een les niet kunt volgen, verzoeken we u ons hiervan zo spoedig mogelijk  op de hoogte te stellen. Dat kan tijdens de openingstijden van de administratie op telefoonnummer 0492 532 729 of per e-mail : info@vuhelmond.nl. Wij geven dit dan door aan de docent. 

De administratie is bereikbaar op maandag van 13.00 tot 15.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur.

Wanneer een les niet doorgaat vanwege ziekte of verhindering van de docent, krijgt u daarvan telefonisch, schriftelijk of per e-mail bericht. Wij doen er uiteraard alles aan om de lessen normaal doorgang te laten vinden.

Aansprakelijkheid

De Stichting Volksuniversiteit is niet aansprakelijk voor schade aan, dan wel diefstal of vermissing van persoonlijke eigendommen tijdens de door haar georganiseerde cursussen, workshops en lezingen. Alle in deze gids genoemde prijzen en data zijn onder voorbehoud van  foutieve vermeldingen en eventueel noodzakelijke aanpassingen.

Klachtenprocedure

De Volksuniversiteit kent een klachtenprocedure. Hebt u een klacht met betrekking tot de gang van zaken, de cursus, de docent of de Volksuniversiteit zelf en bent u van mening dat (het bestuur van) de Volksuniversiteit daarvan op de hoogte moet zijn, dan verzoeken wij u dit per brief schriftelijk aan ons te mee te delen met vermelding van uw naam en adres.

Het bestuur van de Volksuniversiteit zal uw klacht behandelen en u schriftelijk van haar bevindingen op de hoogte stellen. Desgewenst kunt u uw klacht mondeling toelichten.

Telefonische en anonieme klachten worden ter kennisgeving aangenomen, maar zullen niet in behandeling worden genomen. 
U kunt uw brief richten aan de secretaris van de Volksuniversiteit, Braakse Bosdijk 4, 5703 HZ Helmond.

Uitsluiting van de les 

Het bestuur kan besluiten een cursist de toegang tot lessen te ontzeggen, bijvoorbeeld bij een niet tijdige betaling of bij wangedrag. De verplichting tot betaling van het cursusgeld blijft dan onverminderd bestaan.